Kontakt / Spółki zależne

AMS Serwis sp. z o.o.

dawniej: Adpol sp. z o.o.

ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

NIP: 526-03-09-323
REGON: 012073975

tel. 502 555 255

Przetwarzanie danych osobowych: iod.amsserwis@ams.com.pl

Numer KRS: 0000023697

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 6.540.000,00 zł

/

Optimizers sp. z o.o.

ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

NIP: 521-372-53-10
REGON: 363902313

tel. 502 555 255

Przetwarzanie danych osobowych: daneosobowe@optimizers.com.pl

Numer KRS: 0000606069

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 1.500.000,00 zł

/